Proračun za iduću godinu 19,2 milijuna kuna, najviše sredstava komunalnoj infrastrukturi

Poruka greške

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls u _taxonomy_menu_trails_menu_breadcrumb_alter() (linija 436 od /opt/nginx-1.17.9/htdocs/zadarskilist.hr/sites/all/modules/taxonomy_menu_trails/taxonomy_menu_trails.inc).
Slika korisnika asaric
Donesene bitne proračunske odluke
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 19.155.950,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.635.950,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.520.000,00 kn
Ivan ČORIĆ
Starigradsko područje, uz dobro proračunsko planiranje, ima potencijal razvoja

Na nedavnoj sjednici starigradskog Općinskog vijeća donesene su bitne proračunske odluke, o čemu su putem priopćenja, kojeg potpisuju Marija Jukić, struč.spec.admin.publ. i načelnik Krste Ramić.

Rebalans proračuna 20,7 milijuna kuna

Naime, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu. Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2021. godine, predlažu se II. Izmjene i dopune proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu kojima nije došlo do promjene iznosa već samo do izmjena iznosa i/ili izvora financiranja stavki.
Kako se navodi u priopćenju, ukupni prihodi i primici proračuna za 2021. godinu ovim izmjenama i dopunama iznose 20.721.405,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 17.067.042,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.654.363,00 kn.
Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 20.721.405,00 kn i uravnoteženi su s ukupnim prihodima i primicima, a uključuju rashode poslovanja u visini od 14.662.905,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 6.058.500,00 kn.
Nadalje, na dnevnom redu su bile II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2021. godinu.

Plan razvojnih programa

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2021. godinu je 31.12. 2021. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svake godine, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad. Izmjene i dopune u Planu razvojnih programa napravljene su u skladu s II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021., II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. godini propisane su posebnim zakonima: Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
- U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donose se II. izmjene i dopune kojima je predviđeno ukupno 3.315.000,00 kn, a programom održavanja 6.720.000,00 kuna. I. Izmjenom i dopunom Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad mijenja se Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. godini te se u sklopu aktivnosti Dječji vrtić »Osmijeh« smanjuju sredstva za iznos od 130.390,00 kuna i sredstva programa ukupno iznose 1.459.110,00 kuna, stoji u priopćenju iz Općine Starigrad.

Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu napravljen je prijedlog proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu.
U Proračun Općine Starigrad uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić »Osmijeh« koji se uplaćuju na njihove žiroračune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 19.155.950,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.635.950,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.520.000,00 kn.
Od ukupnih rashoda i izdataka planiranih za 2022. godinu u iznosu od 19.155.950,00 kn na rashode poslovanja odnosi se 11.982.450,00 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 7.173.500,00 kn.
Na dnevnom redu tako je bila i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu.

Socijalnoj skrbi 275.000,00 kuna

Ovom Odlukom, kako se dalje pojašnjava, određuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu, njegovo izvršavanje, zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
- Program građenja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u sportu, javnih potreba u kulturi, u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi, program socijalne skrbi za 2022., program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu sastavni su dio proračunskog planiranja.
- Za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini predviđeno je ukupno 2.250.000,00 kuna, za održavanje komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 4.330.000,00 kuna. prihod proračuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu od 50.000,00, utrošit će se namjenski, Sredstva za program javnih potreba u području sporta predviđena su u iznosu od 135.000,00 kuna, sredstva za program javnih potreba u kulturi predviđena su u iznosu od 105.000,00 kuna, za ostvarivanje raznih oblika socijalne skrbi predviđena su sredstva u iznosu od 275.000,00 kuna. Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se za više različitih programa za koje je u proračunu predviđeno 1.600.950,00 kuna, ističu se proračunska izdvajnja za pojedina područja, kao i sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika u Općinskom vijeću, u iznosu od 55.000,00 kn.
Među točkama dnevnog reda bila je i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone, a odnosi se na cijelo područje Općine Starigrad i odnosi se na razdoblja od 14. do 18. travnja 2022. godine te od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine.

Upravljanje općinskom imovinom od 2021. - 2027.

Na sjednici starigradskog Vijeća bila je i Strategija upravljanja imovinom Općine Starigrad za razdoblje od 2021. do 2027. godine, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine Starigrad i Republike Hrvatske.
Pristupit će se izradi i donošenju izmjena i dopuna PPUO Starigrad, koje se odnose na: izmjenu uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja radi kvalitetnije provedbe plana, usklađenje izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja s Prostornim planom Zadarske županije, izmjenu i dopunu planirane namjene u građevinskom području naselja radi povećanja kvalitete življenja u naseljima i privlačenje investicija u gospodarstvu, preraspodjelu manjih dijelova građevinskih područja (ispravak granica građevinskih područja radi uklanjanja zapreka u građenju u istim), dopunu uvjeta za građenje i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, provjeru i izmjenu dijela planirane prometne mreže i postojećih prometnica planirane za rekonstrukciju radi usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkom strukturom katastarskih čestica, izmjenu i dopunu uvjeta za građenje infrastrukturne mreže, dopunu pučkih graditeljskih cjelina (zaseoka) u kartografskim prikazima plana.
Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
U postojećoj Odluci u članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Za objekte koji se ozakonjuju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava se popust na ukupan iznos od 15 %, a za jednokratnu uplatu dodatnih 25 % popusta. Ovaj popust ne mogu koristiti obveznici koji ostvaruju oslobođenje temeljem članka 9. ove Odluke.«
Na kraju, prihvaćena je Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. godinu koju je predložio načelnik, a donosi se plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu te Plan djelovanja Općine Starigrad u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Ocjena: 
Prosječno: 2.5 (2 glasova)